יפויי כח למתן לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות


 • מילוי ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות הוא בחירה נוספת אך לא הכרחית. ניתן לבחור לעשות "הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי" או לחילופין רק ״ייפוי כח למתן הנחיות רפואיות".
 • ייפוי כח זה מיועד למי שמעוניינים למנות מיופי כוח, כדי שיהיו מוסמכים להחליט במקומם על הטיפול הרפואי שיינתן להם, אם יוגדרו כחולים הנוטים למות שאינם בעלי כשירות.
 • מינוי מיופי כוח עשוי למנוע את הצורך במינוי אפוטרופוסים לענייני גוף.
 • ייפוי הכח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בממון.
 • ייפוי הכח מכיל מספר אפשרויות לבחירת נותני ייפוי הכוח :
  • אפשרות א'
   מיופי הכוח יוכלו לקבל כל החלטה בדבר טיפול רפואי או אי טיפול רפואי בנותני ההנחיות.
  • אפשרות ב'
   מיופי הכוח יוכלו לפעול בהסכמה למתן טיפול רפואי חריג - מאריך חיים.
  • אפשרות ג'
   מאפשרת לבחור באופן מפורט מאיזה טיפולים רפואיים להימנע או לא להימנע. 

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות - נוסח מקוצר

 • ייפוי כח זה למילוי על ידי אנשים שאינם חולים הנוטים למות ואין בו דרישה למילוי סעיפים על ידי רופאים מומחים.
 • ייפוי כח זה מיועד למי שמעוניינים למנות מיופי כוח, כדי שיהיו מוסמכים להחליט במקומם על הטיפול הרפואי שיינתן להם אם יוגדרו כחולים הנוטים למות שאינם בעלי כשירות, או חולים הנוטים למות בשלב סופי שאינם בעלי כשירות.
 • ייפוי הכח מיועד לאנשים שבזמן מילוי ייפוי כח מוגדרים כ"בריאים", ומכיל שתי אפשרויות לבחירת נותני ייפוי הכוח:
  • אפשרות א'
   מיופי הכוח יוכלו לקבל כל החלטה בדבר טיפול רפואי או אי טיפול רפואי בנותני ההנחיות, כמפורט בטופס. בחירה בחלופה זו פוטרת את נותני ההנחיות מצורך בקבלת הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים, במידה שלא הוגדרו כחולים הנוטים למות.
  • אפשרות ב'
   בסמכותם של מיופי כוח לפעול בהסכמה למתן טיפול רפואי חריג - מאריך חיים.
 • ייפוי כוח בנוסח המקוצר תקף לחמש שנים מיום החתימה וניתן להאריך אותו מדי חמש שנים.
 • במידה ומולאו "הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי" וגם "יפויי כוח למתן הנחיות רפואיות", יגברו בדרך כלל הנחיות המטופלים על החלטות מיופיי הכוח.