מהו ייפוי כוח מתמשך ומה מטרתו?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.  כל זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

למעשה, ייפוי כח מתמשך בא להחליף את האפוטרופסות ואת הצורך בפנייה לבית המשפט במצבים אלו והוא אינו פוגע בכבוד האדם וחירותו.

המטרה של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אשר מאפשר לאדם לערוך "ייפוי כח מתמשך", היא להרחיב את האוטונומיה של האדם הפרטי לקבל החלטות הנוגעות אליו במקרה בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.

הממנה (עורך ייפוי הכח המתמשך) יכול להורות במסמך זה, כי אדם שהוא בוחר וסומך עליו, יקבל את ההחלטות בשבילו ועבורו באם יאבד את צלילות דעתו או את כשירותו לקבל החלטות.


חשוב להבין 2 מונחים בסיסיים לצורך הבנת המושג ייפוי כוח מתמשך:

  • הממנה – הוא האדם אשר קובע באמצעות ייפוי כוח מתמשך אילו עניינים הוא ירצה שינוהלו בשמו על ידי בן אדם אחר. ("הממנה")
  • מיופה כוח – הוא האיש או האנשים אשר הממנה, ממנה אותם בכדי שיפעלו בשמו ובמקומו כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת. ("מיופה הכוח")

האדם "הממנה" בוחר מרצונו החופשי, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה לדוגמא מתאונה, ממחלות זיקנה, דימנציה או מוגבלות נפשית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

מיופה הכוח יפעל על פי הנחיות הממנה, יחתום ויאשר בכתב בפני עורך דין (שעבר הכשרה לייפוי כח מתמשך), או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. 

במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית, או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - חל איסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להורות כיצד לפעול.

מהם יתרונותיו של ייפוי כח מתמשך?

ליפויי כח מתמשך מס׳ יתרונות משמעותיים:

1. הליך קצר ופשוט, אין צורך בפנייה לבית המשפט בכדי שייפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף, להבדיל מהליך מינוי אפוטרופוס המחייב פניה לבית המשפט.

2. יפויי הכח המתמשך מאפשר לממש הלכה למעשה, את רצונו של הממנה, והוא זה שיחליט מי יטפל בו ובענייניו האישיים, במקרה שיאבד את צלילות דעתו או את כשרותו לעשות כן.

3. מניעת סיכסוכים משפטיים - מאחר וביפויי כח מתמשך, הממנה קובע מראש ומחליט מי יטפל בו ובענייניו במקרה שלא יוכל לעשות זאת בעצמו, למעשה כך נמנע הקונפליקט המשפחתי לגבי  זהות האדם שיטפל בממנה.


האם ניתן למנות מספר מיופיי כוח?

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים). ניתן וגם חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.


אילו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?

יש מספר סוגים של ייפויי כוח-

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי יכול להיחתם לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

האם מיופה הכוח מקבל שכר?

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את גובה השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

מהי מטרת ייפוי כח מתמשך?

המטרה של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אשר מאפשר לאדם לערוך "ייפוי כח מתמשך", היא להרחיב את האוטונומיה של האדם הפרטי לקבל החלטות הנוגעות אליו במקרה בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.

הממנה (עורך ייפוי הכח המתמשך) יכול להורות במסמך זה, כי אדם שהוא בוחר וסומך עליו, יקבל את ההחלטות בשבילו ועבורו באם יאבד את צלילות דעתו או את כשירותו לקבל החלטות. 

מחפשים עורך דין המוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך באזור נתניה והמרכז?

מורן לביאד, משרד עו״ד וגישור כאן בשבילכם ועבורכם.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ייפוי כח מתמשך ונחזור אליכם בהקדם.

מהו ייפוי כח מתמשך ומה מטרתו?